Làm việc có quy trình

Trước khi triển khai dự án, chúng tôi dành thời gian để đánh giá mục tiêu, động lực và yêu cầu đặt ra. Tất cả các vị trí từ bộ phận thiết kế cho đến bộ phận thi công đều tham gia vào giai đoạn đánh giá ban đầu của mỗi dự án.